Tvåspråkiga böcker

Varför läser man sagor på sfi?

Äntligen finns det tvåspråkiga texter (på en sida) som är klickbara för att lyssna på båda språk. Ni kanske undrar varför vuxna läser barnsagor i skolan. Var inte skeptiska! När man läser ett nytt språk behöver man mycket ordförråd för att återberätta bekanta sagor på främmande språk. Det är inte lätt, ska ni tycka själva. Det beror på hur man jobbar med sagor eller berättelser. Det är ett bra pedagogiskt hjälpmedel om man jobbar med alla fyra färdigheter: lyssna, läsa, prata och skriva. Man lär sig av sagor hur man beter sig i olika situationer om man hittar det dolda budskapet som finns i alla berättelser. Ni måste ha en accesskod för att läsa e-böcker på read.mantralingua.com

Why do you read fairy tales at sfi?

Finally, there are bilingual texts (on one page) that are clickable to listen in both languages. You may wonder why adults are reading children’s fairy tales at school. Do not be sceptical! When you read a new language, you need a lot of vocabulary to retell the familiar stories in the foreign language. It’s not easy, you’ll think yourself. It depends on how to work with stories. It’s a good educational tool if you work with all four skills: listen, read, speak and write. You learn from stories how to behave in different situations if you find the hidden message contained in all the stories. You must have an access code to read e-books at read.mantralingua.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s